zonnepanelen
windpark
pimpelmees
korenbloem-in-een-granen-veld
kaardebol
52805
Becono Betonverharding > Betere Wereld > Kwaliteit en organisatie

VCA en ISO gecertificeerd.

Becono Betonverharding is gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO 9001: 2015
Vanuit dit systeem is Becono bij voortduring bezig met:
– het aantoonbaar constant verbeteren van de eigen organisatie in alle  mogelijke opzichten
– het inzicht verkrijgen en verhogen van de mate van klanttevredenheid,
– het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade, zowel voor eigen medewerkers als voor derden.
– het streven naar open communicatie, in het bijzonder over kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden, zowel intern als extern.


Becono Betonverharding is eveneens gecertificeerd volgens VCA**2008/5.1. VCA staat voor VGM-checklist Aannemers. VGM staat voor de aspecten Veiligheid, Gezondheid en Milieu. In de VCA worden eisen gesteld ten aanzien van:
– het voeren van beleid ten aanzien van milieuzorg. Milieuzorg maakt integraal onderdeel uit van het bedrijfsbeleid zoals is opgenomen in het bedrijfshandboek.
– het aanstellen van een bedrijfsinterne verantwoordelijke voor milieuzorg,
– het aanstellen van een projectafhankelijke verantwoordelijke ten aanzien van milieuzorg.
– het uitvoeren van periodieke werkplekinspecties. Milieuaspecten maken onderdelen uit van deze inspecties. Werkplekinspecties worden zowel door directie als door het uitvoerend personeel uitgevoerd.
– inventarisatie van milieurisico’s met bijbehorende beheersmaatregelen.
– het periodiek beoordelen van de effectiviteit van beheersmaatregelen op gebied van milieu.
– het voorlichten van medewerkers op gebied van onder andere milieuaspecten.
Dit wordt ingevuld door middel van uitreiken en toelichting van de instructiegids
“It is mei seizen net te dwaan”. Deze gids wordt tevens ter beschikking gesteld aan personeel dat van derden op projectlocaties actief is.
– het voeren van overleg in alle lagen van de organisatie waarbij milieuzorg een van de agendaonderwerpen is.
– maatregelen ten aanzien van het verzamelen, opslaan en afvoeren van afvalstoffen.
– het periodiek keuren van bedrijfsmiddelen. Hiermee wordt de kans op defecten en daarmee ook de kans op onnodige emissies tot een minimum beperkt.

Het behalen van het VCA-certificaat betekent dat aan alle bovenstaande eisen is voldaan.

Copyright © Becono 2022