52805
kaardebol
korenbloem-in-een-granen-veld
pimpelmees
windpark
zonnepanelen

Beleid CO2-reductie
Becono Beheer heeft 2009 beleid ingezet op reductie van CO2-emissie. Binnen het bedrijf is de ambitie omgezet in concrete acties. En inmiddels is een aanzienlijke reductie gerealiseerd.
In het 3-in-1 CO2 reductieplan worden alle gegevens ten aanzien van de CO2-prestatieladder gecommuniceerd. Twee maal per jaar verschijnt hiervan een nieuwe versie op deze internetpagina.
De ambitie om de emissie die gepaard gaat met de bedrijfsactiviteiten van Becono Beheer te reduceren is verwoord in de beleidsverklaring van de werkmaatschappijen. Deze verklaring heeft het aantoonbare commitment van de betrokken directies.
Becono Beheer heeft als reductiedoelstelling vastgesteld om in de periode 2011-2018 haar CO2-emissie ten opzichte van het basisjaar 2011 te reduceren met:
• 12% op de scope 1-emissies
• 12% op de scope 2-emissies
Inmiddels is vastgesteld dat deze reductie is gerealiseerd.
Voor de komende periode 2018-2022 zijn de volgende doelstellingen ten opzichte van het referentiejaar 2016 gekozen:
• 5% op de scope 1-emissies
• 2% op de scope 2-emissies
CO2-emissie en projecten
Becono Beheer heeft instrumenten ontwikkeld om per project in kaart te brengen welke reductiemaatregelen mogelijk zijn. De werkwijze omvat niet alleen een voorcalculatie van de emissie, maar verschaft ook inzage van zowel de mogelijke als de gerealiseerde besparingen in het project.
Op dit moment zijn er bij Becono Beheer en onderliggende werkmaatschappijen geen projecten onderhanden waarbij sprake is van CO2 prestatieladder gerelateerd gunningsvoordeel.

Voor meer informatie over CO2 prestatielader gaat u naar SKAO.nl

Copyright © Becono 2022