zonnepanelen
windpark
pimpelmees
korenbloem-in-een-granen-veld
kaardebol
52805

Afvalproductie die bij de projecten van Becono vrij kunnen komen zijn: – Beton – ( Teerhoudend) asfalt(granulaat) – Klinkermateriaal Het vrijkomen van beton, asfalt of klinkermateriaal als afvalproduct is uitzonderlijk. Dit speelt alleen in geval er sprake is van het opnemen van een bestaande, versleten wegconstructie en het daarvoor in de plaats opnieuw aanbrengen van een betonconstructie. In voorkomende gevallen worden deze afvalproducten als volgt behandeld: • Betonpuin en (niet teerhoudend) asfalt wordt afgevoerd naar een puinbreekinstallatie die voldoet aan de BRL 2506. Hiermee wordt zeker gesteld dat het beton hergebruikt wordt en de kringloop qua materiaalgebruik weer gesloten is. • Teerhoudend asfalt(granulaat) wordt, conform de wettelijke eisen, behandeld als niet herbruikbaar afvalproduct en afgevoerd naar een erkende verwerker. • Klinkermateriaal wordt op de projectlocatie ontdaan van grondresten en centraal verzameld voor hergebruik in andere projecten Het gebruiken van betonafval als grondstof voor nieuwe wegen past uitstekend in de Cradle to Cradle (C2C) benadering.

Leef omgeving natuur en landschap:

Het gebruik van een wegverharding kan nadelige invloed hebben op de leefomgeving. Deze invloed kan betrekking hebben op: – verstoring van de kwaliteit van het grondwater. – verstoring van grondwaterstromen. – verontreiniging van bermen door afstromend water. – bodemverontreiniging door onkruidbestrijding. – verstoring door biodiversiteit. – verstoring van de grondstructuur. Deze aspecten krijgen doorgaans invulling in het ontwerpstadium. Beïnvloeding van deze aspecten valt daarmee buiten de directe invloedsfeer van Becono. Vanuit haar ervaring is Becono echter wel in staat om in het ontwerpstadium oplossingen aan te dragen die de nadelige invloed op de leefomgeving minimaliseren. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van trillingsarm gereedschap. De betonmachines hebben een eigen aandrijving die voorzien is van geluidsisolatie. Stofvorming is bij het aanbrengen van een betonnen verharding minimaal.

Copyright © Becono 2022